edrauda.lt Naudojimo ir draudimo paslaugų užsakymo taisyklės

EDRAUDA.LT TINKLAPIO NAUDOJIMO IR DRAUDIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

 

1. Bendroji informacija

 

1.1. Tinklapis www.edrauda.lt (toliau – Svetainė) yra skirtas draudimo įmokų paskaičiavimui, draudimo sutarčių sudarymui, apmokėjimo įvykdymui, o taip pat kitų UADBB „Edrauda“ (toliau – Brokeris) teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų vykdymui. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje.

1.2. Edrauda.lt tinklapio naudojimo ir draudimo paslaugų užsakymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis (internetu) sąlygas bei tvarką. Taisyklės taip pat nustato Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojai), turinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, ir (ar) pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis teises ir pareigas.

1.3. Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir (ar) naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis. Jei Brokeris siūlo Vartotojui suteikti papildomas susijusias paslaugas, Vartotojas yra supažindinamas su tokių paslaugų pobūdžiu ir sąlygomis iš anksto, t.y. prieš jam apsisprendžiant dėl atitinkamos sutarties sudarymo.

1.4. Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti (baigti) naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Svetainėje bei negali užsakyti Brokerio teikiamų paslaugų (įskaitant, bet neapsiribojant: sužinoti geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan.).

1.5. Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir (ar) atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir Brokerio teikiamomis paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

1.6. Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

1.7. Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine. Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, todėl jeigu Vartotojas naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, draudimo kompanijos ir (ar) kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas privalo juos atlyginti.

1.8. Svetaine leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių (pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt.) pagalba. Draudžiama naudotis Svetaine per programas bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas.

 

 

2. Vartotojų pateikiama informacija

 

2.1. Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine (tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis) tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusių tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų. Vartotojas privalo sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.

2.2. Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

2.3. Vartotojas, Svetainėje pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos.

2.4. Brokeris neprivalo tikrinti Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Brokeris ir (ar) draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jeigu Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir (ar) netikslius duomenis ir (ar) informaciją. Brokeris ir (ar) draudimo kompanija neprisiima atsakomybės dėl draudimo įmokų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo, atsisakymo sudaryti draudimo sutartis, jų vykdymo ar nevykdymo, įvykių pripažinimo ar nepripažinimo draudiminiu, draudimo išmokų mokėjimo, nemokėjimo, sumažinimo, jeigu Vartotojo nurodyta netiksli ir (ar) neteisinga informacija turėjo įtakos draudimo įmokos dydžio nustatymui, sprendimui dėl draudimo sutarties sudarymo ir (ar) jos sąlygų nustatymo, draudimo rizikų vertinimui ir kt. Atskirais atvejais (pvz., kai draudimo įmokos paskaičiavimas nėra galimas arba yra akivaizdžiai neteisingas dėl Vartotojo pateiktos informacijos neišsamumo) Brokeris ir/ar draudimo kompanija gali kreiptis į trečiuosius asmenis (pvz., viešojo registro tvarkytoją) su prašymu patikslinti/ papildyti Vartotojo pateiktus duomenis. Gautos informacijos pagrindu bus konkretizuojamos draudimo pasiūlymo sąlygos, draudimo įmoka. Patvirtindamas šias Taisykles Vartotojas sutinka, kad Brokeris ar jo pavedimu kiti asmenys atliktų tokius veiksmus su Vartotojo pateiktais duomenimis.

2.5. Vartotojui, nurodžius netikslius ir (ar) neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir (ar) išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir (ar) neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi teisę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir (ar) mažinti draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

 

 

3. Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje

 

3.1. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Svetainėje pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo rūšies skaičiuoklėje nurodytus laukelius.

3.2. Draudimo įmokų paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų pasiūlymus sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą.

3.3. Svetainėje pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus.

3.4. Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei apimtis, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis. Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos vertės bei sąlygų. Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę.

3.5. Draudimo kompanijų individualūs pasiūlymai ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei tarifų politikos.

3.6. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas ir Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida. Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir (ar) sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą.

3.7. Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija. Brokeris nėra atsakingas, jeigu Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją. Vartotojui, nurodžius neteisingus, netikslius duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika tenka Vartotojui.

3.8. Brokeris Svetainėje pateikia draudimo įmokų paskaičiavimus tik tų draudimo kompanijų, kurios yra išreiškusios pageidavimą pateikti Vartotojams pasiūlymus sudaryti draudimo sutartis elektroninio ryšio priemonėmis tarpininkaujant Brokeriui.

3.9. Brokeris gali reikalauti Vartotojo sumokėti papildomą draudimo tarpininkavimo – administravimo mokestį. Tokio mokesčio mokėjimo būtinumas yra aiškiai nurodomas Vartotojui draudimo pasiūlymo pateikimo metu, t.y. prieš Vartotojui apsisprendžiant dėl draudimo sutarties sudarymo.

 

 

4. Draudimo sutarties sudarymas, pristatymas ir nutraukimas

 

4.1. Vartotojas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį Svetainėje, privalo joje pateikti reikalaujamą informaciją (suvesti reikalaujamus duomenis atitinkamuose laukeliuose), pateikti užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, pasirinkti draudimo kompaniją, su kuria pageidauja sudaryti draudimo sutartį, atlikti Svetainėje nurodytus veiksmus bei sumokėti draudimo įmoką.

4.2. Vartotojas, pasirinkęs draudimo kompaniją, privalo atlikti Svetainėje nurodytus žingsnius bei susipažinti su Svetainės atskiruose draudimo sutarties sudarymo proceso žingsniuose nustatyta informacija, patikrinti pateiktų duomenų bei informacijos teisingumą.

4.3. Jei draudimo sutarčiai sudaryti būtini duomenys, kuriuos pateikia Vartotojas, Svetainės laukeliuose užpildyti teisingai, o draudimo įmoka sumokėta, vadovaujantis šių Taisyklių 5 skyriaus nuostatomis, Brokeris parengia draudimo sutarties sudarymo patvirtinimui būtinus dokumentus, o Vartotojas apie tai informuojamas trumpąja SMS žinute ir/arba elektroniniu paštu.

4.4. Jei Vartotojas klaidingai nurodė savo mobiliojo telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą ar dėl kitų priežasčių negauna patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir (ar) elektroniniu paštu, jis privalo kreiptis į Brokerį paskambinęs Svetainėje nurodytu telefono Nr. 8-64442224, arba elektroniniu paštu [email protected] arba atvykęs į Brokerio buveinę, esančią adresu Šeimyniškių g. 21, Vilniuje.

4.5. Jei dėl nuo Vartotojo priklausančių veiksmų atlikimo draudimo sutarties sudarymas yra negalimas (pvz. pavėluotai įvykdytas draudimo įmokos apmokėjimas, Vartotojas Svetainėje pateikė klaidingą informaciją ir (ar) neteisingus duomenis, perskaičiuojama draudimo įmoka, pageidauja nutraukti draudimo sutartį iki jos išdavimo ar pan.) ir draudimo įmoka turi būti grąžinama Vartotojui, Brokeris turi teisę iš grąžintinos draudimo įmokos sumos vienašališkai išskaičiuoti dėl banko operacijų atlikimo Brokerio patirtas išlaidas, o Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, išreiškia savo sutikimą su tokiomis išskaitomis. Piniginės lėšos Vartotojui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, o banko operacijų atlikimo Brokerio patirtos išlaidos sudaro 3 proc. nuo apmokėtos įmokos.

4.6. Draudimo sutartys Vartotojui siunčiamos užsakymo metu Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotoją, jei dėl Vartotojo nurodyto neteisingo ar netikslaus adreso (gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto), telefono numerio, Vartotojas šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis negavo informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti arba jai nebuvo įteiktas pranešimas apie draudimo sutarties sudarymą, arba nepristatyta pati draudimo sutartis.

4.7. Brokeris gali atsisakyti sudaryti draudimo sutartį su Vartotoju, jeigu Vartotojas nėra galutinai atsiskaitęs už anksčiau jam teiktas draudimo paslaugas arba turi bet kokių įsiskolinimų Brokeriui.

4.8. Vartotojas gali nutraukti sudarytą draudimo sutartį užpildydamas prašymą Brokerio savitarnos svetainėje arba susisiekęs su Brokeriu tel. +370 644 42 224 (I-V, 8.00-18.00).

 

 

5. Draudimo įmokų sumokėjimas

 

5.1. Vartotojas, sudarydamas draudimo sutartį, Brokeriui privalo sumokėti draudimo įmoką, kuri nurodoma Vartotojui prieš jam sudarant draudimo sutartį, o taip pat nurodoma išankstinio mokėjimo sąskaitoje arba mobilaus ryšio operatoriaus pateikiamoje sąskaitoje.

5.2. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą draudimo įmokos sumokėjimą. Vartotojas draudimo įmoką gali sumokėti vienu Svetainėje nurodytų būdų:

5.2.1. iš karto, pasirenkant vieno iš Svetainėje nurodytų bankų teikiamą elektroninės bankininkystės paslaugą;

5.2.2. bankine mokėjimo kortele, jei tokią kortelę išdavęs bankas numato vienkartinius ir/ar periodinius mokėjimus internetu.

5.2.3. mokėjimo pavedimu pervedant pinigus į vieną iš banko sąskaitų, nurodytų Brokerio išankstinio mokėjimo sąskaitoje pagal joje nurodytus reikalavimus;

5.2.4. įnešant grynais pinigais į vieną iš banko sąskaitų, nurodytų Brokerio išankstinio mokėjimo sąskaitoje pagal joje nurodytus reikalavimus;

5.2.5. Maxima prekybos centrų kasose, Perlo paslaugos terminaluose, Lietuvos pašto skyriuose ar Lietuvos spaudos kioske pagal išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytus reikalavimus.

5.2.6. mokėjimą atliekant naudojantis mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugomis.

5.3. Vykdant mokėjimus, naudojantis bankų ar trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis atsakomybė už duomenų saugumą bei operacijų vykdymą tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vykdomos piniginės operacijos arba trečiajam asmeniui, teikiančiam mokėjimų paslaugas.

5.4. Vartotojas, pasirinkęs atsiskaitymo būdą – mokėjimas pavedimu/ grynais pinigais įnešant į banko sąskaitą/ naudojantis trečiųjų asmenų teikiamomis mokėjimų priėmimo paslaugomis privalo apmokėti Brokerio elektroniniu būdu suformuotą ir Vartotojui pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą 2 (dviejų) dienų laikotarpyje. Nesumokėjus draudimo įmokos per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Brokeris neatsako dėl galimai pasikeitusių draudimo įmokų kainų (t.y. draudimo įmoka gali būti perskaičiuojama) ir/ar kitų draudimo sąlygų, o užsakytas draudimo polisas gali būti anuliuojamas.

5.5. Draudimo įmoka arba jos dalis, jei pasirinktas draudimo įmokos dalinis apmokėjimas, turi būti sumokėta iki pageidaujamos draudimo sutarties įsigaliojimo momento. Nepaisant to, kokia nurodyta Vartotojo pageidaujama draudimo sutarties įsigaliojimo data, draudimo sutartis neįsigalios anksčiau nei bus sumokėta draudimo įmoka. Papildomos draudimo sutarties įsigaliojimo sąlygos yra nurodytos kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse, draudimo sutartyse bei šiose Taisyklėse.

5.6. Laikantis draudimo kompanijų nustatytų draudimo įmokų apmokėjimo sąlygų, Vartotojui gali būti sudaryta galimybė draudimo įmokas apmokėti dalimis, o taip pat siūloma pasinaudoti periodinių mokėjimų iniciavimo paslauga.

 

 

6. Nuolaidos kodo panaudojimas

 

6.1. Vartotojui, Svetainėje įsigyjant Brokerio platinamus draudimo produktus, galimas turimo nuolaidos kodo panaudojimas, tokiu būdu sumažinant įsigyjamo draudimo produkto kainą.

6.2. Brokeris nuolaidų kodų nesuteikia ir savo internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt suteikia tik nuolaidos kodo panaudojimo galimybę.

6.3. Nuolaidos kodus pagal savo patvirtintas taisykles suteikia arba parduoda Brokerio partneriai Gifty, UAB, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir kiti.

6.4. Nuolaidos kodas gali būti panaudojamas tik Svetainėje perkant metinį (12 mėnesių) draudimą (transporto priemonės valdytojo privalomąjį civilinės atsakomybės, Kasko, nekilnojamojo turto, gyvybės draudimą), kuris apmokamas per internetinę bankininkystę (bank link).

6.5. Nuolaidos kodas negali būti panaudojamas, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai dalimis.

6.6. Nuolaidos kodas panaudojamas po to, kai Vartotojas užsako draudimą ir atlieka apmokėjimą per internetinę bankininkystę (bank link). Atlikus užsakytos draudimo paslaugos apmokėjimą, Vartotojas turi paspausti jam pateiktą nuorodą ir atsiradusiame papildomame lange įvesti turimos nuolaidos kodą.

6.7. Atlikus 6.6 punkte nurodytus veiksmus, yra pritaikoma nuolaida ir Brokeris į Vartotojo sąskaitą, iš kurios gautas apmokėjimas už įsigyjamą draudimą, automatiškai grąžina tokią pinigų sumą, kuriai Vartotojas turėjo nuolaidą.  

6.8. Nuolaidos kodas gali būti panaudotas tik vieną kartą, vienam metiniam (12 mėnesių) draudimui įsigyti.

6.9.  Nuolaidos kodas į grynuosius pinigus ar į kitas dovanas nekeičiamas.

6.10. Nuolaidos kodai nesumuojami. Vieno pirkimo metu galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.

6.11. Nuolaidos kodo galiojimo terminą nustato nuolaidos kodą suteikiantis arba parduodantis Brokerio partneris. Nuolaidos kodo galiojimo terminas negali būti pratęsiamas. Pasibaigus galiojimo terminui, nuolaidos kodas automatiškai blokuojamas ir nebegali būti panaudotas, o nepanaudota nuolaida negrąžinama.

 

 

7. Intelektinės nuosavybės teisės

 

7.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Brokeriui. Bet koks Svetainės ar jos dalies turinio kopijavimas, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Brokerio sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

 

 

8. Baigiamosios nuostatos

 

8.1. Šios Taisyklės galioja neterminuotai. Brokeris turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai Svetainėje.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Visa informacija apie Brokerio paslaugas Vartotojui yra teikiama susisiekus su Edrauda tel. +370 644 42 224 (I-V, 8.00-18.00), taip pat elektroniniu paštu [email protected].

 

Papildomi dokumentai

 

Draudometro sąlygos (Ergo)

Draudometro sąlygos (Compensa)

Stop & Go taisyklės