edrauda.lt Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA


Šioje UADBB „Edrauda“ privatumo politikoje pateikiama bendra informacija, kaip UADBB „Edrauda“ (toliau – Bendrovė, Edrauda) tvarko vartotojų asmens duomenis, numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės vartotojui naudojantis internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt siūlomomis paslaugomis.


Informuojame, kad ši privatumo politika taikoma tik www.edrauda.lt tinklalapiui. Kadangi šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius, pvz., užsisakant Edrauda paslaugas bei vykdant mokėjimus gali būti pateikiamos nuorodos į bankų ar kitų mokėjimo paslaugas teikiančių bendrovių interneto svetaines ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemas, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad šioms paslaugoms yra taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika, nes duomenys yra teikiami, atitinkamai ir tvarkomi, ne Edrauda, o šios trečiosios šalies. Todėl rekomenduojame prieš pateikiant savo asmens duomenis susipažinti su tų tinklalapių privatumo politika. Edrauda neatsako už jokius duomenis, pateikiamus lankantis kituose tinklalapiuose. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Edrauda yra internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt siūlomomis paslaugomis besinaudojančių vartotojų (toliau vadinami vartotojais, duomenų subjektais) asmens duomenų valdytojas, tačiau kiekvienas į Bendrovę besikreipiantis asmuo yra atsakingas už pateikiamų savo ar atstovaujamų asmenų duomenų tikslumą ir teisėtumą. Edrauda nebus laikoma atsakinga, jei vartotojas, siekdamas gauti paslaugų pasiūlymą, telefonu ar internetiniame tinklapyje pateikė kito asmens duomenis, tačiau neturėjo tinkamo ir galiojančio atstovavimo pagrindo. 1. Edrauda internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt siūlomomis paslaugomis besinaudojančių vartotojų asmens duomenų saugojimui ir tvarkymui pasitelkia duomenų tvarkytojus. UAB „Drauskaita“ yra Edrauda internetinio portalo www.edrauda.lt savininkas ir operatorius, teikiantis šio portalo administravimo, palaikymo bei per jį teikiamų įmokų administravimo paslaugas. UAB „Drauskaita“ yra Edrauda pasitelktas duomenų tvarkytojas. Edrauda imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad šis ir visi kiti pasitelkti duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi Edrauda nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų bei užtikrintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. 1. Edrauda užtikrina:


3.1. asmens duomenų tvarkymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;


3.2. tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo įgyvendinimą;


3.3. duomenų subjekto teisių įgyvendinimą;


3.4. kad asmens duomenys būtų saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;


3.5. tvarkymą tik tų asmens duomenų, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS 1. Edrauda yra draudimo brokerių įmonė, vykdanti draudimo tarpininkavimo veiklą, todėl internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt vartotojams yra siūloma iš draudimo bendrovių įsigyti transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės, transporto priemonių (KASKO), turto ir kelionių draudimo paslaugas. Draudimo bendrovės yra savarankiški duomenų valdytojai. Taip pat Edrauda tarpininkauja vartotojams įsigyjant pagalbos kelyje paslaugą bei teikia paslaugą „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui”, kuomet Edraudos klientams suteikiama galimybė Edraudos sistemoje užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją (pateikti reikalingą informaciją apie eismo įvykio dalyvius, aplinkybes, nuotraukas bei duomenis perduoti eismo įvykio dalyvių draudimo bendrovėms) arba užpildyti elektroninį pranešimą apie automobiliui, kuris apdraustas Kasko draudimu, padarytą žalą, o taip pat pranešimą apie eismo įvykį, jeigu eismo įvykio deklaracijos pildymas negalimas, o duomenis perduoti savo draudimo bendrovei. 1. Tam, kad Edrauda galėtų tinkamai tarpininkauti vartotojams su draudimo bendrovėmis sudarantiems draudimo sutartis, tarpininkauti vartotojams įsigyjant pagalbos kelyje paslaugą, apskaityti iš tokios veiklos gautas pajamas, išrašyti vartotojams sąskaitas, įvykdyti Bendrovei taikomas teisines ir mokestines prievoles, teikti elektroninės deklaracijos ir elektroninio pranešimo pildymo paslaugą, taip pat vykdyti tiesioginę rinkodarą (vartotojo sutikimu), priklausomai nuo vartotojo internetinėje svetainėje atliekamų veiksmų ir norimų įsigyti paslaugų, prašomi pateikti ir renkami šie vartotojų apie save arba pagal įgaliojimą ar pagal įstatymą atstovaujamų asmenų asmens duomenys:


5.1. Tarpininkavimo sudarant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės, transporto priemonių (KASKO) draudimo sutartis, pagalbos kelyje paslaugos sutartis tikslu renkama – transporto priemonės valstybinis numeris, transporto priemonės savininko asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, vairavimo stažas, mokėjimo kortelės Nr. 6 pirmieji ir 4 paskutiniai skaičiai ir kiti užklausos formoje nurodyti duomenys, kurie yra būtini nurodytų rūšių draudimo sutartims ir pagalbos kelyje paslaugos sutarčiai sudaryti, taip pat, jei Klientas moka per Neofinance, papildomai tvarkomas banko pavadinimas, iš kurio mokama, kortelės savininkas bei sąskaitos Nr.;


5.2. Tarpininkavimo sudarant kelionių draudimo sutartis tikslu renkama – informacija apie kelionės tikslo teritoriją, keliaujančio asmens kodas, vardas, pavardė (jeigu yra keli apdraustieji – visų jų asmens kodai, vardai ir pavardės), mobiliojo telefono numeris, draudėjo gyvenamoji vieta (adresas) ir elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelės Nr. 6 pirmieji ir 4 paskutiniai, taip pat, jei Klientas moka per Neofinance, papildomai tvarkomas banko pavadinimas, iš kurio mokama, bei sąskaitos Nr.;


5.3. Tarpininkavimo sudarant gyventojų turto draudimo sutartis tikslu renkama – turto registracijos adresas, identifikaciniai duomenys, draudėjo asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelės Nr. 6 pirmieji ir 4 paskutiniai skaičiai ir kiti užklausos formoje nurodyti duomenys, kurie yra būtini nurodytos rūšies draudimo sutarčiai sudaryti, bei iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro gaunamas ir tvarkomas nekilnojamojo turto išrašas. Taip pat, jei Klientas moka per Neofinance, papildomai tvarkomas banko pavadinimas, iš kurio mokama, bei sąskaitos Nr.;


5.4. Tarpininkavimo sudarant šeimos ar asmens gyvybės, nelaimingų atsitikimų, sveikatos, civilinės atsakomybės bei būsto valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis tikslu renkama –draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelės Nr. 6 pirmieji ir 4 paskutiniai skaičiai ir kiti užklausos formoje nurodyti duomenys, kurie yra būtini nurodytos rūšies draudimo sutarčiai sudaryti. Jei sudaroma šeimos draudimo sutartis, renkami ir draudžiamų šeimos narių šeimos narių vardai, pavardės ir asmens kodai. Jei sudaroma būsto valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis, renkami būsto adresas, identifikaciniai duomenys, taip pat iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro gaunamas ir tvarkomas nekilnojamojo turto išrašas. Jei Klientas moka per Neofinance, papildomai tvarkomas banko pavadinimas, iš kurio mokama, bei sąskaitos Nr.;


5.5 Tarpininkavimo sudarant gyvybės draudimo sutartis su draudimo bendrove „Allianz Globe Life dac“ tikslu renkama – draudėjo (apdraustojo) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninis paštas, banko sąskaitų duomenis, draudimo poliso numeris ir bendro pobūdžio duomenys apie draudėjo (apdraustojo) sveikatą – ūgis, svoris, informacija apie rūkymą, taikytą chemoterapiją/radioterapiją, diagnozuotas ligas ir pan., informacija apie naudos gavėjus – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.


5.6. Tarpininkavimo sudarant krovinių draudimo sutartis su juridiniais asmenimis tikslu renkama – draudėjo atstovo vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;


5.7. Tarpininkavimo sudarant ir administruojant sveikatos draudimo sutartis su juridiniais asmenimis tvarkomi šie juridinių asmenų darbuotojų duomenys: šalis (gyvenamosios vietos valstybė), vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, el. pašto adresas, telefono numeris, darbdavio įmonės pavadinimas, įmonės kodas, sveikatos draudimo galiojimo pradžia, sveikatos draudimo galiojimo pabaiga, pasirinkto sveikatos draudimo paketo pavadinimas, sveikatos draudimo kortelės numeris. Šiuos duomenis Edraudos internetiniame tinklapyje pateikia pats apdraudžiamas asmuo. Teikdama konsultacijas dėl draudimo sutarčių sudarymo bei administravimo ar padėdama valdyti žalas, Edrauda negaus prieigos prie sveikatos duomenų ir jų netvarkys.


5.8. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu renkama – vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.


5.9. Paslaugos „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui” teikimo tikslu renkama – žalą patyrusio arba eismo įvykyje dalyvavusio automobilio valstybinis numeris, automobilio valdytojo asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti užklausos formoje nurodyti kontaktiniai duomenys, informacija apie eismo įvykį ar patirtą žalą, kurie yra būtini paslaugai suteikti.


5.10. Siekiant turėti įrodymus dėl vartotojo pateikto užsakymo vykdymo, jo apmokėjimo, vartotojui kilusių problemų išsprendimo, kontroliuoti Edrauda teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti tinkamą jų suteikimą, vartotojui skambinant į Bendrovę, taip pat Bendrovei skambinant vartotojui, gali būti daromi telefoninių pokalbių garso įrašai, prieš tai apie tai vartotoją tinkamai informavus, kurių metu renkami šie


duomenys - skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio garso įrašas bei skambinančio asmens telefoninio pokalbio metu pateikti duomenys apie jį patį ar kitus asmenis.


5.11. Draudėjams ir apdraustiesiems naudojantis Edraudos programėle, skirta išmaniesiems įrenginiams, jų pačių susikurtose paskyrose tvarkomi šie jų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas bei kita informacija reikalinga draudimo sutartims sudaryti ir administruoti (pvz. automobilio valstybinis numeris, nekilnojamojo turto adresas, gyvybės draudimo atveju šeimos narių duomenys ir pan, bei mokėjimams naudojamas banko sąskaitos numeris.


5.12.     Negavusi įmokos per 30 dienų, prieš tai įspėjusi Klientą el. pašto laiškais (siunčiami trys priminimai) bei trumposiomis žinutėmis (siunčiami du SMS), siekiant skolų išieškojimo Edraudos naudai, UAB „Drauskaita“, su kuria Edrauda yra sudariusi mokėjimų administravimo sutartį, įsiskolinusių Klientų tapatybės bei įsiskolinimo duomenis perduoda skolų išieškojimo bendrovei UAB „Legal Balance“.


III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, GAVIMO, TEIKIMO TVARKA, SAUGOJIMO TERMINAS 1. Vartotojų asmens duomenys internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt yra surenkami, teikiami ir saugomi tokia tvarka:


6.1. Pirmiausia, draudimo įmokos arba pagalbos kelyje paslaugos kainos apskaičiavimui, taip pat E-deklaracijos ar E-pranešimo pildymui reikalingus asmens duomenis internetiniame tinklalapyje suveda pats vartotojas, pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, vardą, pavardę, elektroninį paštą ir pan.


6.2. Pagal duomenų subjekto pateiktą informaciją ir vykdydama draudimo tarpininkavimo veiklą bei tarpininkaudama vartotojams įsigyjant pagalbos kelyje paslaugą, taip pat teikdama E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo paslaugą Edrauda (arba jos nurodymu veikiantis duomenų tvarkytojas) teikia užklausas VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centrui, Transporto priemonių draudikų biurui, sutikrina vartotojų pateiktus duomenis bei gauna daugiau šiuose registruose kaupiamų duomenų, kurie reikalingi atitinkamai draudimo sutarčiai ar pagalbos kelyje sutarčiai sudaryti ar E-deklaracijai ir E-pranešimui užpildyti ir pateikti.


6.3. Duomenų subjektui pateiktus nekilnojamo turto adresą bei savo asmens kodą gyventojų turto draudimo kainos skaičiuoklei internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt Edrauda kreipiasi į Nekilnojamojo turto registrą ir gauna šio objekto NT išrašą, kurio pagrindu draudimo bendrovės pateikia draudimo paslaugos kainos pasiūlymus.


6.4. Atlikus duomenų sutikslinimą ir surinkus visus duomenis, kurių reikalauja draudimo bendrovė ir pagalbos kelyje paslaugos teikėjas tam, kad sudarytų su per Edrauda besikreipusiu vartotoju atitinkamą draudimo ar pagalbos kelyje sutartį, arba priimtų E-deklaraciją arba E-pranešimą surinkti asmens duomenys yra perduodami vartotojo pasirinktai draudimo bendrovei bei pagalbos kelyje paslaugos teikėjui, su kuriais bus sudaroma konkreti sutartis, o E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo atveju – tai draudimo bendrovei, su kuria jau yra sudaryta draudimo sutartis.


6.5. Edrauda (arba jos nurodymu veikiantis duomenų tvarkytojas) surinktus vartotojų asmens duomenis perduoda pagalbos kelyje paslaugos teikėjui UAB „Euroasista“ bei draudimo bendrovėms – ADB “Gjensidige”, ADB Compensa Vienna Insurance Group, “If P&C Insurance AS” filialas, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, AB „Lietuvos draudimas”, Balcia Insurance SE Lietuvos Filialas, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Duomenys yra perduodami tik tai draudimo bendrovei, su kuria vartotojas pasirinko sudaryti draudimo sutartį, o UAB „Euroasista“ – tik tokiu atveju, jeigu vartotojas nusprendė įsigyti pagalbos kelyje paslaugą. E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo atveju duomenys perduodami Edraudos pasitelktam duomenų tvarkytojui UAB „Claims control“, o šis vykdo E-deklaracijos ir E-pranešimo pateikimą tai draudimo bendrovei, su kuria vartotojas jau yra sudaręs draudimo sutartį.


6.6. Vartotojas turi galimybę už įsigytą draudimo paslaugą sumokėti per savo mobiliojo ryšio operatorių, kuomet kiekvieną mėnesį prie jo apmokamos mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugos pridedama ir draudimo įmoka. Tokiu atveju, vartotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, draudimo įmokos suma) yra perduodami mobiliojo ryšio operatoriui, kad jis galėtų vartotojui išrašyti sąskaitą atitinkamai didesnei sumai.


6.7. Prieš atlikdamas 6.1. punkte nurodytus žingsnius vartotojas yra informuojamas ir privalo susipažinti (pažymėdamas varnelę) su Edrauda privatumo politika ir renkamais asmens duomenimis.


6.8. Prieš pateikdamas savo kontaktinius duomenis vartotojas yra informuojamas ir gali sutikti/nesutikti (pažymėdamas varnelę), jog nurodyto elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu numatoma siųsti Edrauda reklaminius pranešimus, siūlymus įsigyti paslaugas, priminimus ir pan. Jeigu vartotojas nesutinka su numatoma vykdyti tiesiogine rinkodara (t.y. nepažymi varnele, kad sutinka gauti reklaminius pranešimus), toliau gali naudotis tinklalapiu ir jame siūlomomis paslaugomis, tačiau jokie reklaminio turinio pranešimai vartotojui nėra siunčiami.


6.9. Vartotojų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus Edrauda pasitelktus ir pagal konkrečius nurodymus veikiančius duomenų tvarkytojus, duomenų gavėjus, nurodytus šios Privatumo politikos 6.2, 6.3, 6.5 ir 6.6 punktuose, bei atvejus, kuomet tokių duomenų pateikimo pareikalautų kompetentinga valstybės institucija.


6.10. Internetiniame tinklalapyje www.edrauda.lt bei išmaniems įrenginiams skirtoje programėlėje surinkti vartotojų duomenys yra saugomi tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų (ieškinio senaties terminas), t. y. paprastai asmens duomenys tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis ar įsigytos pagalbos kelyje paslaugos suteikimo tikslais tvarkomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pasibaigimo. Tais atvejais, kai potencialus Klientas savo aktyviais veiksmais reiškė ketinimą tapti Klientu,  tačiau Klientu netapo, jo duomenys Edrauda IT sistemoje bei nekilnojamojo turto išrašas, jei toks buvo gautas nekilnojamo turto objekto draudimo kainos paskaičiavimui, saugomi 45 (keturiasdešimt penkias) dienas. Nekilnojamo turto draudimo sutarčiai sudaryti surinkti asmens duomenys, kai sutartis buvo sudaryta, bei paslaugos „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui” teikimo metu surinkti asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus. Šiems laikotarpiams pasibaigus, Bendrovės automatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys sunaikinami (ištrinami).


6.11. Jeigu vartotojas yra davęs sutikimą dėl Edrauda vykdomos tiesioginės rinkodaros, kaip yra numatyta 6.8 punkte, vartotojo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi (naudojami) 3 (tris) metus nuo sutikimo gavimo dienos ir saugomi 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve arba iki sutikimo atšaukimo dienos (saugant sutikimą 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve). Vartotojui atšaukus šį duotą sutikimą, jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nebetvarkomi (nebenaudojami), tik sutikimas yra saugomas 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve.


6.12. Partnerių dovanų / nuolaidų skyrimo tikslu renkama: draudėjo mobiliojo telefono numeris.


6.13. Edrauda gali vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, tačiau tam prašoma vartotojo sutikimo - prieš


pokalbio pradžią skambinantis vartotojas informuojamas apie tai, kad pokalbis gali būti įrašomas ir prašoma pokalbį tęsti tik tuo atveju, jeigu vartotojas sutinka su jo įrašymu. Vartotojui nesutinkant, kad pokalbis galibūti įrašomas, vartotojas gali jį nutraukti bei kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu arba atvykus į biurą. Asmens duomenys telefoninio pokalbio garso įrašymo, siekiant turėti įrodymus dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo telefonu tikslu saugomi 3 (trejus) metus, o vėliau sunaikinami.


6.14. El. laiškai su vartotojų asmens duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis, draudimo polisais ir kitais draudimo dokumentais) Edrauda darbuotojų pašto dėžutėse yra tvarkomi 1 (vienerius) metus nuo el. laiško gavimo dienos, reikiamus dokumentus perkeliant į Edrauda serverį. Neaktyviam archyve (back up) el. laiškai saugomi 2 (dvejus) metus nuo jų ištrynimo iš el. pašto dėžučių.


6.15. Susirašinėjimas ir visa kita komunikacija su potencialiais/esamais/buvusiais vartotojais dėl draudimo sutarčių, taip pat su užklausomis/prašymais dėl pažymų teikimo trečiosioms šalims, su sutartimis bei Edrauda paslaugų teikimu susijusių skundų ir (ar) prašymų Edrauda IT sistemose ir (ar) popieriniu formatu, taip ir IT sistemų techninių įrašų žurnalai (angl. loggs) saugomi 3 (trejus) metus įrodymų dėl galimų teisinių ginčų rinkimo tikslu. 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 1. Duomenų subjektai yra Bendrovės internetinio tinklalapio www.edrauda.lt lankytojai, kurie, pasinaudodami Edrauda teikiama tarpininkavimo paslauga sudaro draudimo sutartis su draudimo bendrovėmis arba įsigyja pagalbos kelyje paslaugą. Duomenų subjekto teisės:


7.1. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.


7.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Vartotojas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Edrauda tvarkomus vartotojo asmens duomenis, gauti informaciją iš kur ir kaip jo asmens duomenys yra surinkti bei kaip Edrauda juos tvarko.


7.3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.


7.4. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.


7.5. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).


7.6. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Edrauda arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.


7.7. Teisė nesutikti, kad vartotojui būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jeigu toks sprendimų priėmimas vartotojui turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su vartotoju sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba vartotojas yra davęs aiškų sutikimą tam.


7.8. Teisė reikalauti apriboti vartotojo duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Edrauda patikrins asmens duomenų tikslumą arba įvertins, ar vartotojas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.


7.9. Teisė į duomenų perkeliamumą, t.y. vartotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui bei teisę prašyti, kad Edrauda duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.


7.10. Teisė pateikti skundą asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 1. Duomenų subjektas (vartotojas/lankytojas), pageidaujantis sužinoti ar yra tvarkomi jo asmens duomenys, kaip jie yra tvarkomi ir kokie asmens duomenys yra tvarkomi ar įgyvendindamas kitas savo teises, turi teisę pateikti prašymą, atvykęs į Edrauda skyrių asmeniškai ir pateikęs asmens tapatybės dokumentą, pateikti prašymą el. paštu, pasirašęs jį elektroniniu parašu. Visais atvejais turi būti galimybė nustatyti besikreipiančio asmens tapatybę. 1. Atsakymas duomenų subjektui yra parengiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo. Jei subjektas kreipėsi dėl duomenų papildymo, ištaisymo ir kitų veiksmų atlikimo, subjektas informuojamas kokie veiksmai buvo atlikti, o jei veiksmai atlikti nebuvo, nurodomos priežastys. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateikto prašymo sudėtingumą. Edrauda turi per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie termino pratęsimą ir nurodyti pratęsimo priežastis. Informacija duomenų subjektui teikiama bei visi veiksmai įgyvendinant žemiau nurodytas teises atliekami nemokamai, nebent duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi. 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 1. Vartotojas turi teisę kreiptis į UADBB „Edrauda“ duomenų apsaugos pareigūną, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, kurio kontaktai nurodyti internetinio tinklalapio www.edrauda.lt skiltyje „Duomenų apsaugos pareigūnas“. 1. Ši Privatumo politika yra nuolat peržiūrima ir esant reikalui atnaujinama, kad atitiktų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, numatytus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose galiojančiuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.