UAB „Drauskaita“ periodinio mokėjimo vykdymo taisyklės
2019 m. sausio 31 d.

1. Šiose UAB „Drauskaita“ (toliau – Drauskaita) periodinio mokėjimo vykdymo taisyklėse (toliau
– Taisyklės) yra apibrėžta kokiu dažnumu gali būti vykdomas lėšų nuskaitymas nuo Kliento,
įsigijusio draudimo paslaugas, mokėjimo kortelės sąskaitos, nustatytos Drauskaita ir Kliento
teisės bei pareigos, vykdant periodinius mokėjimus, periodinių mokėjimų atsisakymo tvarka.
2. Atliekant mokėjimą, įmokos gavėja bus nurodyta Drauskaita, turinti Lietuvos banko išduotą
mokėjimo įstaigos licenciją, kuri teikia UADBB „Edrauda” mokėjimo paslaugas. Įvykdęs
mokėjimą į Drauskaita atsiskaitomąją sąskaitą, Klientas bus laikomas tinkamai atsiskaitęs už
įsigytas paslaugas.
3. Klientas gali mokėti už įsigytas draudimą periodinių įmokų mokėjimų būdu. Sudarydamas
draudimo sutartį Klientas gali pasirinkti, jog pageidauja sumokėti už draudimą, mokėdamas 2
(dvi), 3 (tris), 4 (keturias) ar 12 (dvylika) įmokų per metus:
2.1. pasirinkus 2 (dviejų) įmokų grafiką, mokėjimai bus vykdomi kas 6 (šešis) mėnesius;
2.2. pasirinkus 3 (trijų) įmokų grafiką, mokėjimai bus vykdomi kas 4 (keturis) mėnesius;
2.3. pasirinkus 4 (keturių) įmokų grafiką, mokėjimai bus vykdomi kas 3 (tris) mėnesius;
2.4. pasirinkus 12 (dvylikos) įmokų grafiką, mokėjimai bus vykdomi kas 1 (vieną) mėnesį.
4. Klientui, pasirinkus pageidaujamą mokėjimų už draudimą skaičių, mokėjimo puslapyje
pateikiamas grafikas, kuriame numatyta kiekvienos įmokos suma bei jos mokėjimo data.
Mokėjimų skaičius, data ir įmokų suma taip pat bus nurodyta sudarytoje draudimo sutartyje
(polise).
5. Pirmasis mokėjimas visai atvejais yra atliekamas draudimo sutarties sudarymo dieną.
6. Sėkmingai atlikus pirmąjį mokėjimą, Klientui yra suformuojama ir pateikiama draudimo sutartis
(polisas).
7. Atlikęs pirmąjį mokėjimą, Klientas patvirtina, kad jis yra:
5.1. susipažinęs su šiomis Taisyklėmis;
5.2. gavęs įmokų už draudimą mokėjimo grafiką bei įsipareigoja jo laikytis;
5.3. informuotas ir sutinka, kad nuo jo mokėjimo kortelės sąskaitos bus nuskaityta įmoka
pagal Klientui draudimo sutarties sudarymo metu pateiktą įmokų mokėjimo grafiką.
6. Pirmąjį mokėjimą Klientas atlieka suvesdamas mokėjimo kortelės, iš kurios sąskaitos bus
vykdomas įmokų mokėjimas, duomenis, reikalingus mokėjimams vykdyti. Atlikdamas pirmąjį
mokėjimą, Klientas paveda Drauskaita ir įgalioja ją atlikti kitus periodinius mokėjimus pagal
įmokų grafiką.
7. Klientas privalo užtikrinti, kad mokėjimo dieną Kliento mokėjimo kortelės sąskaitoje būtų
pakankamas lėšų likutis įmokai sumokėti.
8. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti ir nutraukti periodinių mokėjimų vykdymą, raštu prieš 5
(penkias) darbo dienas apie tai informavęs Drauskaita raštu, pateikdamas skanuotą pasirašytą
prašymą el. paštu [email protected] arba atvykęs į Drauskaita buveinę adresu Šeimyniškių g.
21, Vilnius. Kiekvienu atveju Klientas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
9. Klientui atsisakius ir nutraukus periodinių mokėjimų vykdymą arba Kliento mokėjimo kortelės
sąskaitoje nesant pakankamai lėšų mokėjimui įvykdyti, Klientas privalo kitais mokėjimo būdais
įmokų grafike nustatytais terminais mokėti už draudimą. Klientui atlikus užsakymo įmoką iš naujos
mokėjimo kortelės, kito mėnesio įmokos bus nuskaitomos iš naujos kortelės.

10. Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje nepakanka lėšų visai įmokos sumai sumokėti, mokėjimas
nebus įvykdytas.
11. Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo dieną įmokai sumokėti,
Klientui bus siunčiamas pranešimas apie nesumokėtą įmoką ir pasiūloma atlikti mokėjimą kitais
mokėjimo būdais.
12. Klientui laiku pagal nustatytą grafiką nesumokėjus už draudimą, draudimo apsaugos galiojimas
bus sustabdytas ir/arba nutraukta draudimo sutartyje nustatyta tvarka.
13. Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Drauskaita apie
draudimo sutarties, už kurią mokėjimai vykdomi periodinio apmokėjimo kortele būdu,
nutraukimą anksčiau termino ar kitas aplinkybes, dėl kurių mokėjimų vykdymas turi būti
nutrauktas.
14. Dėl bet kokios priežasties nutrukus draudimo sutarties galiojimui, už kurią mokamos įmokos
naudojantis periodinio mokėjimo paslauga, automatiškai nutraukiamas įmokų nurašymas nuo
Kliento mokėjimo kortelės sąskaitos.
15. Drauskaita turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, paskelbdama pakeistas Taisykles
interneto puslapyje https://www.edrauda.lt/draudimas/periodiniai-mokejimai.