Kelionių draudimas Telia klientams
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Produktas: Kelionių draudimas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Telia mobilaus ryšio paslaugos klientų Kelionių draudimą. Šis dokumentas neatspindi
konkrečios kelionių draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami kelionių draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama
kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ draudimo rūšies taisyklėse (Kelionių draudimo taisyklėse patvirtintos 2020-05-19 Valdybos posėdyje,
galiojančios nuo 2020-07-01), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose
Kokia šio draudimo rūšis?
Kelionių draudimas suteikia visapusišką apsaugą, nes draudžiama keliomis draudimo rūšimis: ligos atveju, pajamų apsaugos, turto, finansinių nuostolių ir civilinės
atsakomybės. Draudimas apima nuostolius, susijusius su Apdraustojo ar kartu į kelionę vykstančio artimojo patirtomis medicininėmis išlaidomis dėl sveikatos sutrikimo,
patirtais kūno sužalojimais (traumomis), bagažo dingimu, sugadinimu, civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis bei neįvykusia kelione
Kam taikoma draudimo apsauga?
Kam netaikoma draudimo apsauga?
Pasirinkus Medicininių išlaidų draudimą kompensuojamos išlaidos:
Įvykiams, įvykusiems ne sutarties galiojimo metu arba
• jei užsienyje prireikia gydymo (būtinų tyrimų ar stomatologo
ne draudimo liudijime nurodytoje galiojimo teritorijoje
pagalbos, transportavimo iki gydymo įstaigos, gydytojų
konsultacijos, padengti mokesčius už ligoninėje praleistą laiką,
Įvykiams, kai apdraustas asmuo buvo apsvaigęs nuo alkoholio,
slauga, medikamentus ir pan.)
narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų
• jei kelionėje netikėtai susirgus ar susižeidus kelionės tęsti
nebegalima, draudimo bendrovė kompensuos patirtas kelionės
Įvykiams, kai apdraustas asmuo vairavo transporto priemonę
iki artimiausios gydymo įstaigos arba, jei reikia - iki nuolatinės
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar kitokių psichotropinių
gyvenamosios vietos, laidojimo ir kremavimo išlaidas
medžiagų ar neturėjo teisės ją vairuoti
• taip pat bus pasirūpinama lydinčiu asmeniu ir nepilnamečiais
vaikais - jų grįžimo į Lietuvą išlaidomis
Sportuojant bei dirbant fizinį darbą, jei draudimo liudijime šie
praplėtimai nenumatyti ir neįrašyti
Pasirinkus Nelaimingų atsitikimų draudimą kompensuojamos
išlaidas patirtos dėl kūno sužalojimų (traumų), tokių kaip kaulų
Įvykiams, įvykusiems dėl įgimtų, lėtinių ligų ir jų paūmėjimų
lūžiai, išnirimai, skilimai, raumenų ir raiščių patempimai, taip pat
Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas pateikiamas
nušalimai, nudegimai, apsinuodijimai ir pan.
draudimo taisyklėse
Pasirinkus Neįvykusios kelionės draudimą, kompensuojamos
išlaidos (kelionės bilietų, viešbučių rezervacijos) už kelionę, kai
Ar yra kokių nors draudimo
ji neįvyksta. Tačiau kelionė turi neįvykti dėl objektyvių priežasčių,
tai yra dėl apdrausto asmens ar jo artimų giminaičių ligos,
apsaugos apribojimų?
nelaimingo atsitikimo ar mirties
Draudimo apsauga įsigalios tik po 24 valandų nuo Kelionių
draudimo paslaugos užsakymo
Pasirinkus bagažo draudimo riziką kompensuojamos išlaidas,
patirtos dėl bagažo praradimo, vagystės, sugadinimo ar bagažo
Pagal Medicininių išlaidų draudimo riziką, nebus
vėlavimo
atlyginamos išlaidos, kurios:
Pasirinkus Civilinės atsakomybės draudimą kompensuojamos
• nėra būtinos ar paskirtos gydytojo
išlaidas dėl apdrausto asmens, ar jo nepilnamečių vaikų, gyvūnų
• patirtos jau grįžus į Lietuvą
kelionės metu sukeltos žalos kitų asmenų sveikatai bei turtui
• skirtos profilaktikai, komforto paslaugoms
Pagal Nelaimingų atsitikimų draudimo riziką, nebus atlyginama už:
• pasekmes įvykių, kurie yra kokios nors ligos pasekmė
• traumas, kurios buvo patirtos iki sutarties sudarymo
• nelaimingus atsitikimus dirbant pavojingus sveikatai arba gyvyvei
darbus
Pagal Civilinės atsakomybės draudimo riziką, nedraudžiama
atsakomybė už:
• apdrausto asmens veiksmais, padarytą žalą jo artimiesiems
• žalą, kuri padaryta apdrausto asmens turtui
• žalą, kurią apdraustas asmuo sukėlė atlikdamas savo darbines
funkcijas
Pagal Bagažo draudimo riziką, nebus neatlyginama už žalas:
• pamestą, pamirštą bagažą ar paliktą be priežiūros
• sugadinimą ar sunaikinimą dėžių (susijusias su lagaminų) kuriose
vežamas bagažas
• nutikusias kompiuterinei įrangai, mobiliesiems telefonams
Pagal neįvykusios kelionės draudimo riziką, neatlyginama kai
išvykti į kelionę negalima dėl:
• ligų ar kūno sužalojimų (apdrausto asmens ar jo artimųjų),
žinomų ir atsiradusių prieš įsigyjant kelionę ir sudarant
draudimo sutartį
• agentūros ir (ar) vežėjo kaltės
• stichinių nelaimių, epidemijų, karantinų
Visas sąrašas pateiktas draudimo taisyklėse
Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
Įvykis nepatenka į draudimo apsaugos galiojimo ribas
Jei sudaromoje draudimo sutartyje pateikta tikrovės neatitinkanti
informaciją, dėl ko buvo neteisingai įvertinta draudimo rizika
Nepranešta apie aplinkybes, padidinusias draudimo riziką
Nesuteikta galimybė tinkamai įvertinti įvykio aplinkybių,
nuostolių dydio ir priežasties
Nesuteikta išsami ir teisinga informacija apie įvykį ar nepranešta
apie jį laiku
Nesiimta priemonių žalai išvengti ar sumažinti
Nesilaikoma draudimo sutarties sąlygų
Nuostolių draudimo atveju, esant dvigubam draudimui (t.y. kai
tam pačiam objektui yra sudarytos kelios draudimo sutartys),
draudimo išmoka yra mokama proporcingai draudimo sumų
pagal visas draudimo sutartis santykiui
Nuostolių draudimo atveju draudimo išmoka yra mažinama
suma, kurią nukentėjusiajam atlygino kiti asmenys
Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja užsienyje, nuo tos dienos, kai išvykstama už Lietuvos Respublikos sienos ribų, iki tos dienos, kai grįžtama atgal. Trukmė bei
teritorija visada nurodomi draudimo liudijime
Kokios mano pareigos?
Suteikti visą prašomą informaciją vertinant riziką ir sudarant sutartį
Pastebėjus, nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią informaciją
Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
Imtis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
Per 3 darbo dienas informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą
Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis
Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policijai, greitajai medicinos pagalbai, asistavimo kompanijai ir pan.)
Per 48 val. kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą, vykdyti visus medicinos darbuotojų nurodymus ir rekomendacijas
Pranešti apie įvykį draudimo taisyklėse numatytais terminais tinklapyje www.compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111
Išduoti draudimo bendrovei sutikimą gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų apdrausto asmens ligos istorijos kopiją, kitus dokumentus ir informaciją apie
apdraustui asmeniui suteiktas paslaugas bei paskirtus vartoti vaistus
Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galima sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo datos nustatomos draudimo liudijime. Jei draudimo įmoka (ar pirmoji jos dalis) sumokama pavėlavus ne daugiau kaip 30 dienų,
draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną po to, kai draudimo įmoka įskaitoma į draudimo bendrovės sąskaitą. Jei pirmoji įmoka nesumokama daugiau kaip
30 dienų, draudimo sutartis neįsigalioja
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą dieną. Pasibaigimas prieš terminą įvyksta kai draudimo bendrovė išmoka visas išmokas, nustatytas
draudimo sutartyje ir kitais taisyklėse nustatytais atvejais
Kaip galiu nutraukti sutartį?
Sutartį galima nutraukti bet kada, apie tai pranešant draudimo bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos (atvykus į privačių
klientų aptarnavimo padalinį, elektroniniu paštu [email protected] arba bendruoju telefonu 19111). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas draudėjo
arba jo įgalioto asmens. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas
Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka
Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose