KELIONIŲ DRAUDIMO TELIA KLIENTAMS PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Kelionių draudimas Telia klientams“ yra bendras UADBB „Edrauda“ (toliau – Brokeris), AB Telia Lietuva (toliau – Telia) ir ADB Compensa Vienna Insurance Group produktas, kai tarpininkaujant UADBB „Edrauda“ roaming duomenų pagrindu teikiama kelionių draudimo paslauga asmenims, turintiems mobiliojo ryšio paslaugų sutartį su AB Telia Lietuva.

1.2. Kelionės draudimo paslauga apima medicininių išlaidų draudimą 60.000,00 Eur sumai, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, neįgalumo ir mirties 6.000,00 Eur sumai, kelionės bagažo draudimą (bagažo praradimą, sugadinimą ar vėlavimą*) 500,00 Eur sumai, civilinės atsakomybės ir teisinių išlaidų draudimą 30.000,00 Eur sumai.

* Draudžiamuoju įvykiu taip pat yra laikomas kelionės bagažo vėlavimas užsienio kelionės metu, jam vėluojant ilgiau negu 12 valandų (išskyrus vėlavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje). Šiuo atveju atlyginamos Apdraustojo išlaidos, kurias jis patyrė dėl būtiniausių kasdienio naudojimo daiktų, kurie pakeistų esančius kelionės bagaže, įsigijimo. Kelionės bagažo vėlavimas turi būti patvirtintas vėžėjo ar susijusių institucijų išduotais oficialiais dokumentais.

1.3. Kelionės draudimo sutartis sudaroma su ADB Compensa Vienna Insurance Group.

1.4. Kelionių draudimo paslauga teikiama tik asmenims, turintiems mobiliojo ryšio paslaugų sutartį su AB Telia Lietuva.

1.5. Konkrečios kelionių draudimo apsaugos taikymo sąlygos, kurios nustato draudimo apsaugos galiojimą, draudimo įmoką, draudimo galiojimo sustabdymą ar pabaigą, draudžiamuosius įvykius, draudimo išmokos dydžio apskaičiavimą, draudimo išmokos mokėjimą. draudimo išmoka ir kt. yra nurodytos ADB Compensa Vienna Insurance Group draudimo sąlygose.

2. Draudimo apsaugos galiojimas

2.1. Vartotojas informuojamas, kad Telia kelionių draudimo paslauga yra tęstinio pobūdžio ir teikiama neterminuotai iki jos nutraukimo. Draudimo apsauga aktyvuojama kiekvieną kartą išvykus iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.2. Kelionės teritorija nustatoma automatiškai pagal Vartotojo telefono prisijungimo prie tarptinklinio ryšio operatorių informaciją, todėl Vartotojas visos kelionės metu turi užtikrinti, kad telefonas būtų įjungtas, o tarptinklinio ryšio paslauga (roaming) būtų aktyvi.

2.3. Draudimo apsauga įsigalioja po 24 valandų nuo kelionės draudimo užsakymo.

2.4. Draudimo apsauga galioja keliaujant visame pasaulyje*, išskyrus Lietuvos Respubliką, iki 30 kalendorinių dienų vienos kelionės metu, kelionių skaičius neribojamas.

*Išskyrus Afganistaną, Antarktidą, Iraką, Iraną, Libiją, Pakistaną, Ruandą, Somalį, Sudaną, Siriją, Šiaurės Korėją.

2.5. Draudimo apsauga galioja slidinėjant ir nardant, tačiau negalioja užsiimant ekstremaliu sportu. Išsamios kelionės draudimo sąlygos nurodytos ADB Compensa Vienna Insurance Group draudimo sąlygose.

2.6. Draudimo apsauga galioja kelionės draudimą užsakančiam Vartotojui ir jo šeimos nariams, keliaujantiems kartu. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir jų vaikai iki 21m. amžiaus, taip pat nesusituokę ir kartu gyvenantys asmenys, bei jų bendrai auginami vaikai iki 21m. amžiaus.

2.7. Užsisakius kelionės draudimą Vartotojui dovanojamas asmens civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje, 1.000,00 Eur sumai, galiojantis 12 mėnesių nuo kelionės draudimo užsakymo dienos.

3. Draudimo sutarties nutraukimas

3.1. Vartotojas, norėdamas atsisakyti draudimo apsaugos jau būdamas išvykęs iš Lietuvos teritorijos, turi išsiųsti SMS su tekstu STOP Kelione, numeriu +37066803000, tokiu atveju draudimo apsauga bus aktyvuota tik kitos kelionės metu.

3.2. Vartotojas, norėdamas visiškai atsisakyti Telia kelionių draudimo paslaugos, turi išsiųsti SMS su tekstu STOP Draudimas, numeriu +37066803000.

4. Atsiskaitymo tvarka

4.1. Mokestis už kelionės draudimą (2,99 Eur dienai) taikomas tik už tas dienas, kurias Vartotojas yra išvykęs iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

4.2. Mokestis įtraukiamas į Vartotojo sąskaitą už Telia mobilaus ryšio paslaugas.

4.3. Vartotojas informuojamas, kad į jo mokamą įmoką už Telia kelionių draudimą yra įskaičiuotas atlygis už kelionių draudimo platinimo paslaugas. Informacija apie šio atlygio apskaičiavimo metodą:

*jei Apdraustasis asmuo per kiekvienus 1 (vienerius) metus praleidžia iki 30 dienų (imtinai) keliaujant užsienyje (= Kelionė/Draudimo laikotarpis, kaip apibrėžta Draudimo taisyklėse), metus pradedant skaičiuoti nuo jo įtraukimo į apdraustųjų asmenų sąrašą, atlygis už atitinkamą vienerių metų laikotarpį apskaičiuojamas pagal šią formulę: A = (Y x Z) - X*, kur: (A) reiškia bendrą apdraustojo asmens mokamo atlygio sumą per atitinkamus vienerius metus; (Y) reiškia bendrą dienų, kurias apdraustasis asmuo praleidžia užsienyje per atitinkamus vienerius metus, skaičių; (Z) reiškia įmokos sumą, kurią apdraustasis asmuo moka Telia už vieną Kelionių draudimo apsaugos galiojimo dieną (be PVM); ir (X) reiškia metinę kelionės draudimo įmokos sumą, kurią Telia moka draudikui už apdraustojo asmens kasmetinį kelionės draudimą. Jei atlygis, apskaičiuotas pagal aukščiau nurodytą formulę, įgauna neigiamą vertę, reiškia, kad apdraustasis asmuo nemoka aukščiau nurodyto atlygio.

*jei Apdraustasis asmuo per kiekvienus 1 (vienerius) metus praleidžia daugiau nei 30 dienų keliaujant užsienyje, metus pradedant skaičiuoti nuo jo įtraukimo į apdraustųjų asmenų sąrašą, atlygis už atitinkamą vienerių metų laikotarpį apskaičiuojamas pagal šią formulę: A = (30 x Z) – X; kur (A) reiškia bendrą apdraustojo asmens mokamo atlygio sumą per atitinkamus vienerius metus; (Z) reiškia įmokos sumą, kurią apdraustasis asmuo moka Telia už vieną kelionių draudimo apsaugos galiojimo dieną (be PVM); ir (X) reiškia metinę kelionės draudimo įmokos sumą, kurią Telia moka Draudikui už apdraustojo kasmetinį kelionės draudimą.

5. Kitos sąlygos

7.1. Šios „Kelionių draudimas Telia klientams“ paslaugos teikimo sąlygos galioja neterminuotai. Brokeris turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti sąlygas, pranešdamas apie tai Vartotojui.

7.2. Vartotojas informuojamas, kad Brokeris tarpininkauja tik platinant kelionių draudimo paslaugas, todėl neatsako už Telia ir draudiko įsipareigojimų Vartotojui/apdraustajam vykdymą.

7.3. Vartotojas/apdraustasis informuojamas, kad Brokeris, Telia ir draudikas tvarko jo asmens duomenis kelionių draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Brokerio vykdomo asmens duomenų tvarkymo nuostatos pateiktos Privatumo politikoje, su kuria Vartotojas privalo susipažinti prieš kelionės draudimo paslaugos užsakymą. Vartotojas papildomai informuojamas, kad Telia, būdama „Kelionių draudimas Telia klientams“ projekto šalimi, tvarko Vartotojo prisijungimo prie tarptinklinio ryšio operatoriaus duomenis, siekiant generuoti vieną iš abstrakčių Vartotojo kelionės teritorijos zonų (t.y. „Lietuva“, „Visas pasaulis be Šiaurės ir Pietų Amerikos“ arba „Šiaurės ir Pietų Amerika“) bei esant Vartotojo sutikimui, jam išvykus iš Lietuvos, teikia Brokeriui Vartotojo kelionės teritorijos zonos informaciją ir kitus Vartotojo duomenis (buvimo užsienyje trukmę) kelionių draudimo paslaugos teikimo, informavimo apie sudarytos kelionių draudimo sutarties vykdymo eigą (pvz., užsakymui, draudimo apsaugos pradžiai, laikinam sustabdymui, nutraukimui patvirtinti) tikslu. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, o taip pat pareikalauti ištaisyti, ištrinti arba pašalinti neteisingus duomenis arba prašyti suteikti papildomą informaciją apie Brokerio ir/ar Telia tvarkomus duomenis susisiekiant su Brokeriu ir/ar Telia.

7.4. Visi pranešimai, siunčiami Vartotojui laikomi įteikti kitą darbo dieną po jų išsiuntimo el. paštu ir/arba SMS žinute paslaugos užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu.

7.5. Papildoma informacija apie „Kelionių draudimas Telia klientams“ paslaugą (galiojimas, stabdymas, nutraukimas, apmokėjimas ir kt.) Vartotojui yra teikiama susisiekus su Edrauda tel. +370 644 42 224 (I-V, 8.00-18.00), taip pat elektroniniu paštu [email protected]

____________________